Tietosuojaseloste

VIIMEKSI PÄIVITETTY 1.4.2013


Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot, sekä rekisteröidyn informointia koskevat 24 §:n mukaiset tiedot.

I. Rekisterinpitäjä

Y-tunnus: 2362366-5
Puhelin: 050-379 5785
Nimi: KiDMEMO Oy (”KiDMEMO”)
Postiosoite: PL 40, FI-00331 Helsinki

II. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jenni Lahti
Sähköpostiosoite: jenni.lahti@kidmemo.com

III. Rekisterin nimi

KiDMEMO-asiakasrekisteri

IV. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään KiDMEMO-palvelun (”Palvelun”) toteuttamiseen, ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, parantamiseen ja suojaamiseen, asiakkaiden rekisteröitymiseen ja tunnistamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitoon ja uudistamiseen, asiakasviestintään, KiDMEMO Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen, laskutukseen, maksunvalvontaan ja asiakkaiden transaktioiden käsittelemiseen, sekä muihin Palveluun liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää muun muassa markkinatutkimuksiin, Palvelun tarkkailuun ja analysointiin sekä sen teknisen toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseen. KiDMEMO voi käyttää tietoja myös selvittäessään Palveluun liittyviä väärinkäytöksiä.

KiDMEMO ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle sähköistä suoramarkkinointia sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

V. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
(i) Rekisteröidyn antamat tiedot:
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja Palveluun rekisteröidyiltä käyttäjiltä:
 • Sähköpostiosoite;
 • Salasana;
 • Puhelinnumero;
 • Nimi;
 • Sukupuoli;
Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjä voi tallentaa Palveluun muitakin tietoja, joita KiDMEMO käsittelee käyttäjän puolesta ja lukuun. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:
 • Syntymäaika ja -paikka;
 • Valokuvat ja videot; ja
 • Fyysiset mitat.
(ii) Automaattisesti kerättävät tiedot:
Palvelu voi automaattisesti tallentaa seuraavia tietoja Palveluun rekisteröidyiltä käyttäjiltä sekä Palveluun rekisteröitymättömiltä vierailijoilta:
 • Palvelussa käytettävä lokiteknologia tallentaa automaattisesti sen sivun URL-osoitteen, jolta käyttäjä siirtyi Palveluun sekä sen sivun URL-osoitteen, jolle käyttäjä siirtyy Palvelusta. Palvelu tallentaa myös kirjautumisessa käytetyn IP-osoitteen, tietoja käyttäjän laitteen käyttöjärjestelmästä sekä käyttäjän Internet-palveluntarjoajan nimen.
 • Palvelu voi tallentaa käyttäjän laitteen kovalevylle ”evästeen”. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän kovalevylle selaimen avulla ja jotka mahdollistavat KiDMEMOlle käyttäjän selaimen tunnistamisen muun muassa käyttäjän asetusten tallentamista sekä käyttäjälle relevantin sisällön tarjoamista varten. Useimmat nykyiset selaimet mahdollistavat evästeiden hallitsemisen muun muassa estämällä niiden käytön kokonaan, hyväksymällä ne yksitellen sekä poistamalla tallennetut evästeet kovalevyltä. Evästeiden käytön estäminen kokonaan saattaa estää tiettyjen Palvelun ominaisuuksien käytön.
 • Google Analytics on Palvelun osa. Evästeitä käyttämällä Google Analytics kerää ja tallentaa tietoja kuten käyttäjän vierailuajan, vieraillut Palvelun sivut, kullakin Palvelun sivulla käytetyn ajan, IP-osoitteen sekä käyttäjän Palvelussa vierailemiseen käytetyn laitteen käyttöjärjestelmän. Käyttämällä Googlen tarjoamaa selaimen liitännäistä Google Analyticsin voi ottaa pois käytöstä. http://www.google.com/ads/preferences/plugin/. Sivustossa on käytössä AdWordsin ilmainen tulosseurantaominaisuus.
Palveluun tallennettuja tietoja voidaan käyttää anonyymin tilastollisen tiedon kokoamiseen. Tällainen tilastollinen tieto ei mahdollista yksittäisen rekisteröidyn tunnistamista.

VI. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja osana Palvelun käyttöä.

VII. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palvelun rekisteröityihin käyttäjiin liittyviä henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai muuten luovuteta ulkopuolisille, ellei tässä rekisteriselosteessa ole nimenomaisesti mainittu toisin.
Palvelussa kerättyjä, Palvelun rekisteröityihin käyttäjiin liittyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraavasti:

i) Rekisteröidyn antamat henkilötiedot:
KiDMEMO voi luovuttaa rekisteröidyn antamia henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille:
 • Palvelujen tarjoajille, kuten maksusuoritusten käsittelijöille, jotka mahdollistavat Palvelun tarjoamisen;
 • Viranomaisille, jos KiDMEMO on oikeudellisesti velvollinen tähän tai jos KiDMEMOn on puolustettava oikeuksiaan tai kolmansien osapuolten oikeuksia; ja
 • KiDMEMO tytär- ja sisaryhtiöille; tai KiDMEMOn myöhemmälle omistajalle, osakkaalle tai toimintaa harjoittavalle taholle sekä heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidaation, saneerauksen tai KiDMEMOn osakekannan ja/tai varallisuuden enemmistön myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä, tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
ii) Automaattisesti kerättävät tiedot:
Palvelussa automaattisesti kerättäviä tietoja voidaan luovuttaa seuraaville ulkopuolisille:
 • Palvelujen tarjoajille, kuten data-analyysiyrityksille;
 • Viranomaisille, jos KiDMEMO on oikeudellisesti velvollinen tähän tai jos KiDMEMOn on puolustettava oikeuksiaan tai kolmansien osapuolten oikeuksia; ja
 • KiDMEMOn tytär- ja sisaryhtiöille; tai KiDMEMOn myöhemmälle omistajalle, osakkaalle tai toimintaa harjoittavalle taholle sekä heidän neuvonantajilleen sulautumisen, konsolidaation, saneerauksen tai KiDMEMOn osakekannan ja/tai varallisuuden enemmistön myynnin tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä, tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Lisäksi KiDMEMO voi luovuttaa ulkopuolisille anonyymiä tilastollista tietoa, joka ei sisällä henkilötietoja, eikä mahdollista yksittäisen rekisteröidyn tunnistamista.

VIII. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiettyjä Palvelun osia saatetaan ylläpitää Euroopan Unionin ulkopuolella olevissa maissa sijaitsevissa palvelimissa. Näissä maissa sovellettavat henkilötietojen suojaa koskevat lait saattavat poiketa rekisteröidyn kotivaltiossa sovellettavista laeista. Euroopan Unionissa oleva rekisteröity hyväksyy rekisteröityessään Palveluun henkilötietojensa siirtämisen Euroopan Unionin ulkopuolelle.

IX. Rekisterin suojaus

Henkilötietojen turvallisuus on KiDMEMOlle tärkeää. Rekisteröidyn käyttäjätili on suojattu salasanalla ja palvelimet ovat palomuurein suojattuja. KiDMEMO käyttää SSL (Secure Socket Layer) -teknologiaa varmistaakseen rekisteröidyille käyttäjilleen Palvelun turvallisen käytön. Silti KiDMEMO ei voi taata henkilötietojen turvallisuutta kaikkina aikoina, koska käytössä olevat tietoturvatoimenpiteet saattavat ajoittain olla haavoittuvaisia. Näin ollen rekisteröidyn tulee tiedostaa riskit henkilötietojensa paljastumiseen Palvelua käyttäessään.

X. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen contact@kidmemo.com. KiDMEMO pyrkii vastaamaan tarkastuspyyntöihin pikaisesti. KiDMEMO saattaa veloittaa pienen käsittelymaksun, mikäli rekisteröidyn edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta.

Rekisteröidyllä on oikeus puutteellisten, virheellisten, vanhentuneiden tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen. Yksinkertaisin tapa rekisteröidyn antamien henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen on Palveluun kirjautuminen ja tarpeellisten muutosten tekeminen Palvelussa. Lisäkysymyksissä liittyen henkilötietojen korjaamiseen, poistamiseen tai päivittämiseen KiDMEMOon voi olla yhteydessä osoitteessa contact@kidmemo.com.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin samoin kuin henkilömatrikkeliin ja sukututkimukseen. Kaikki rekisteröidyn KiDMEMOlta saama sähköinen suoramainonta, kuten sähköpostit ja tekstiviestit, tarjoavat rekisteröidylle mahdollisuuden kieltää tällaisen viestinnän vastaisuudessa. Lisäkysymyksissä KiDMEMOlta vastaanotettuun sähköiseen suoramainontaan liittyen KiDMEMOon voi olla yhteydessä osoitteessa contact@kidmemo.com.
Palaute